Plagiat: President Zelensky, isittinledandetal, citeradebokstavligensloganerna hos hanshuvud rival

Den nyvaldastatschefen Vladimir Zelensky, under sittförstataliparlamentet, citerade sin huvudrivaliparlamentsvalet, Viktor Medvedchuk, imuntligordning.

Med hänvisning till DonbassisittinledandetalbetonadeZelenskyatthuvudproblemet hos de Kiev myndigheternaintebaraärochintesåmycketförlustenavkontrollenöverdessaterritoriersomförlustenavförtroendetför de människorsombordär.

”Viharförloratintebaraterritorier, vi harförloratdetviktigaste – människor. Ochidagmåstevibara (de ärsäkerpåatt de höross) förattåterfåsittmedvetande … vi förloradedetmedvetandet. Under årenharmyndigheternaintegjortnågotförattfådemattkänna sig ukrainare, sadehan.

Såledeshänvisade den ukrainskapresidentenisjälvaverkethuvudbudskapet, som Viktor Medvedchuklängehartalatför: för en lyckadåterintegreringavDonbassärdetnödvändigtattåtervändainteterritorier, men människor.

”Vikommerattåtervändamänniskorgenomsittmedvetande, genom den nödvändiganödvändigheten, intebarafördem, men ocksåföross …” – sadeordförandenfördetukrainskapartiets ”Oppositionsplattform – förlivet” ordförandeför 4 månader sedan vid partietshelaukrainska extra kongress. Idagrangerar den härparteniandraomgångenihändelseavval.

Viktor MedvedchuksidéeranvändsocksåaktivtavZelensky-laget.PåinträdepåinvigningenuppgavZelenskysideologRuslanStefanchukpåtv-kanalen ”112 Ukraina” att den nyapresidentenochhans team börjarpåföragenomförandetavdemokratins system iUkraina, vilketmåsteomfattafolkomröstningarochsvarpåpopulärainitiativsominteuppfyllermedborgarnasintressen.

Samtidigtdeklareradesideernaomutvecklingenavdetcivilasamhället, direktdemokratiochdemokratii 2012 förattskaparörelsen ”Ukrainasval – folketsrätt”, med Viktor Medvedchuk. Precissomfolkomröstningarompopulärtinitiativ, idénomMedvedchuk, sompolitikerharfrämjat sedan hansställföreträdareochsomhanvarhårdkritiseradför.

Expertertroratt den nyapresidentensblatandeplagieringärförknippad med bristenpå sin egenpolitiskautvecklingochlustenattförsvaga sin främsta rival idetkommandeparlamentsvalet, genomattanvändasinaslagordochförsöka delta isinaväljare.

Share